דועו תורבוח,םירזיבא,תוטלק
תוחיתפ תולעב תואנ תוריעצ תושורד
.חטבומ האנ רכש .תורגבו

03-5123103 ןופלטל תונפל ןתינ תוניינועמל