דועו תורבוח,םירזיבא,תוטלק
הנכותב שומיש לע יונב תורישהו תויה
Demo תסרג דירוהל ןתינ , Cu-SeeMee
15 לכ תקתנתמ Demo -ה תסרג .הנכותה לש
תנמזהל .שדחמ הליעפהל ךרוצ שיו תוקד
03-5123103 ןופלטל תונפל ןתינ ,האלמה הסרגה

דירוהל ןתינ הנכותל הנקתהו שומיש תוארוה
ןאכ