דועו תורבוח,םירזיבא,תוטלק
ח"ש 69 לש ריחמב דבלב תחא העש לש הליבח - המיעט תליבח
ח"ש 119 לש ריחמב תורישב שומיש לש םייתעש - תיסיסב הליבח
דבלב ח"ש 199 לש ריחמב שומיש תועש עברא - בהז תליבח

יצראה תורישה דקומל וישכע רשקתה ,תורבחתה תוליבח תנמזהל
0 3 - 5 1 2 3 1 0 3
:םינופלטב טניופ דר תויונחב וא
03-9616152, 03-6728698, 03-5379969, 09-9512507
! ! ! םישדח םירבחתמל דחוימ עצבמ
הנתמ תואלמ תועש 4 - Cu-SeeMe תנכות תיינקב
(! ח"ש 200 הנתמה יווש) ח"ש 339 הליבחה ריחמ