,יסקס תוריש לש תיבה רתאל םיאבה םיכורב
.דבלב הלעמו 18 ינבל דעוימ הז תוריש
הלעמו 18 ינבל הסינכ