דועו תורבוח,םירזיבא,תוטלק
םישמתשמה םישלוגל רשפאמ הז תוריש
תונהלו , Cu-SeeMe ואדיוה תנכותב
תוניתממה תוילארשי תורוחב ןווגממ
.תורישב םישמתשמה תושקבו תוחישל
רשאכ ,תורוחבה םע רשקתלו תוארל ןתינ
הדלקה לש הרוצב עצבתהל הלוכי תרושקתה
.ןופורקימ שי שמתשמלו הדימב החיש תרוצב וא